Reklamacje, skargi, wnioski

Przewozy Regionalne sp. z o.o. przyjmuje:

Skargi niezwiązane z roszczeniami finansowymi, dotyczące jakości świadczonych usług przewozowych, w szczególności dotyczące praw i obowiązków pasażerów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym oraz skargi dotyczące udzielania informacji, zachowania pracowników oraz oferowanych warunków podróży, itp.
Więcej…

Reklamacje pozostające w związku z zawartą umową na przejazd/przewóz pomiędzy pasażerem, a Przewoźnikiem, dotyczące:
1) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,
2) doznanego uszczerbku na zdrowiu lub mieniu,
3) zwrotu za niewykorzystane lub częściowo niewykorzystane dokumenty przewozu (bilety) i pobrane w pociągu opłaty dodatkowe,
4) zakwestionowania przez pasażera zasadności wystawionego przez Przewoźnika wezwania do zapłaty za przejazd bez biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi.
Więcej…

Wnioski i zapytania dotyczące prowadzonej działalności.
Więcej…

Skargi i reklamacje przyjmowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi:

1. Rozporządzeniem (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r. str.14 z późn. zm.)
2. Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 j.t. z późn. zm.).
3. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006 r. nr   38 poz.266)